COLD HAWAII INLAND

Igennem en årrække har der nationalt set været en stigende interesse for aktiviteter i og omkring vandet. Denne interesse har også vist sig i Thy. Derfor startede vi i 2016 et projekt, som skal gøre Thy til et “nationalt centrum for frilufts- og vandaktivitet”. Projektet har vi døbt ”Cold Hawaii Inland” (CHI).

Hvad er det vi vil?

Visionen for Cold Hawaii Inland er at koble Vesterhavets mange aktiviteter via Vandet Sø til de mere rolige vande i Limfjorden: Doverodde, Krik, Vildsund, Thisted (Dragsbæk, Søbadet, Sydhavnen, Synopal Havn), Vandet Sø og Bygholm gennem en fælles identitet/rød tråd, der viser THYS MARITIME DNA.

Det betyder, at Cold Hawaii Inland helt konkret kommer til at indeholde:

  • En række faciliteter af høj kvalitet som tager hensyn til det specifikke område og den unikke natur i Thy 
  • Faciliteter som sikrer en optimal før-under-efteroplevelse for både garvede og nybegyndere inden for vandsport
  • Sammenhæng mellem faciliteterne via en designmanual
  • Faciliteter som kan bruges af flere målgrupper 
  • Muligheden for at afholde større events

Historien bag projekt CHI

I starten af 2015 henvendte Thy Cable Park sig til Thisted Kommune med ideen om at udvikle området kendt som ”Synopal Havnen” i den østlige ende af Thisted by. En udvikling af Synopal Havn ville være til stor gavn for Thisted by og kommunen som helhed. Dette projekt skulle samtidig være med til at skabe bro mellem vandaktiviteterne i Klitmøller, på Vandet Sø og i Limfjorden og derved skabe en tilknytning mellem Vesterhavet og Limfjorden. Samtidig påtænkte man, at det kommende anlæg ved Synopal Havn skulle betegnes som Cold Hawaii Inland for på den måde at binde Vesterhavet og surfområderne i Cold Hawaii sammen med Limfjorden – på tværs af Thy. Anlægget skulle være med til at samle foreninger, uddannelsesinstitutioner, borgere og turister i et større tilbud, som skulle understøtte kommunens indsats i forhold til bosætning og turisme. Anlægget skulle have en kapacitet, som samtidig kunne rumme både nationale og internationale events af større karakter.

I maj 2016 godkendte den daværende kommunalbestyrelse en bevilling til at ideudvikle og projektmodne Synopal Havn i form af et idekatalog. Derudover tilkendegav Lokale- og Anlægsfonden, at de ville give økonomisk støtte til selvsamme projekt. Herefter gik arbejdet med Synopal Havn i gang. Under dette projekt blev man dog klar over, at der var mulighed for at opnå en synergi mellem de mange projekter langs Limfjorden, hvis man så udviklingen af faciliteter til vandaktiviteter i en større sammenhæng. 

Derfor besluttede man, at der skulle udarbejdes et skitseprojekt. 

Et skitseprojekt som skulle kortlægge, hvilke potentialer der findes i Thy mod Limfjorden, samt hvad der mangler, for at man med rette kan erklære sig for ”nationalt centrum for frilufts- og vandaktivitet”. 
Som en del af skitseprojektet blev der bl.a. udarbejdet en potentialeanalyse (udgivet feb. 2017), som beskrev behov og potentialer i forhold til ”hot-spots” (områder), vandaktiviteter og faciliteter rundt om i Thy. 

Henover sommeren 2017 blev der udarbejdet et totalrådgiverudbud, som bl.a. beskrev, hvilke forventninger man havde til opgradering af eksisterende og kommende faciliteter, samt ønsket om en rød tråd i form af en designmanual til Cold Hawaii Inland. 

Design og dispositionsforslag

I efteråret 2017 blev der igangsat et EU-udbud, hvor i alt 12 totalrådgiverteams anmodede om at blive præ-kvalificeret i forbindelse med projektet. Ud af disse 12 blev i alt fem teams valgt ud og fik muligheden for at give deres bud på, hvordan bl.a. faciliteter og en samlet designmanual for Cold Hawaii Inland skulle se ud. 

Den 20. marts 2018 valgte Kommunalbestyrelsen firmaet Spektrum Arkitekter som vinder af konkurrencen, med deres projektforslag ”Streger i landskabet”.

Fremtidig proces og dialogmøder

Spektrum Arkitekter og Thisted Kommune har i 2018 arbejdet videre med at kvalificere faciliteterne på de enkelte spots. Det er især sket ved møder med alle samarbejdspartnere i form af lokale foreninger og frivillige. Det arbejde er nu blevet til dispositionsforslaget for Cold Hawaii Inland

Den politiske styregruppe for Cold Hawaii Inland besluttede den 15. januar 2019 At sætte gang i arbejdet for en række udvalgte steder (”spots”). For de følgende spots vil vi arbejde med lovgivningen, projektarbejdet og at anlægge faciliteter i løbet af 2019/2020.

De prioriterede spots er:

  • Vildsund
  • Vandet Sø
  • Synopal Havn
  • Dele af den rekreative rute
  • Vandshelters

De øvrige spots, Søbadet, Dragsbæk, Bygholm, Krik og Doverodde, afventer en politisk beslutning om at blive sat i gang i 2020/2021.

Samarbejdet med foreninger og frivillige fortsætter i den kommende proces, og Thisted Kommune inviterer desuden til dialogmøder om Cold Hawaii Inland i marts 2019, hvor alle interesserede er velkomne.

Thisted Kommune står desuden foran en stor opgave i forhold til at skulle søge fonde hjem til projektet i den videre proces, hvor Cold Hawaii Inland går fra visioner og tegninger til at blive en realitet.